PRIVACYBELEID HE IS ALIVE
(ORGANISATOR ART OF FAITH FESTIVAL)

He Is Alive, hierna kortweg HIA genoemd, vereniging zonder winstoogmerk, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

HIA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

  1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  2. enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wie zijn we

vzw He Is Alive
Vertegenwoordiger: Jozef Stoffels
Lothariusstraat 31
9032 Wondelgem-Gent
GSM: +32 472 56 07 98
Bankrekening: BE88 7350 2330 4741
BIC: KREDBEBB
BTW-nummer: BE 0816 604 792
E-mail: info@he-is-alive.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze medewerkers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, sponsors, diensten of producten, eventuele leveranciers.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

  1. persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, postadres;
  2. privécontactgegevens: telefoonnummer en/of gsm, e-mailadres;
  3. gegevens van uw organisatie: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW-nummer;
  4. persoonlijke kenmerken: geboortedatum, kerkdenominatie;
  5. financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …), indien nodig voor financiële transacties;
  6. door jou bekeken producten;
  7. locatie, IP-adres en browsertype;

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de geëngageerde partnerorganisaties of sympathiserende organisaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door HIA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van HIA;
  2. Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie);
  3. Verwerking betalingen en voorkomen fraude;
  4. Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
  5. Ezine (e-mail nieuwsbrief) en occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten;
  6. Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
  7. Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen;
  8. Automatisch invullen van persoonsgegevens bij toekomstige bestellingen.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Reacties

Het geven van reacties op onze website is niet mogelijk. Reacties geplaatst op social media vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Wij behouden het recht om ongepaste reacties te verwijderen van onze social-mediapagina’s (o.a. Instagram, Facebook, TikTok).

Media

Opnames van foto’s en bewegende beelden tijdens concerten, bijeenkomsten, festiviteiten en evenementen gelinkt aan HIA mogen door onze organisatie gebruikt worden voor publiciteit van komende evenementen of een verslag van het huidig evenement.

De publicatie of verspreiding van beeldmateriaal door deelnemers via hard copy of elektronisch via e-mail, sociale media of de pers vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verspreider. Beperkt verkeer onder vrienden via gerichte en beperkte verzending en in de privésfeer is toegestaan voor zover het door alle betrokkenen wordt aanvaard.

Contactformulieren

Eventuele gegevens verstrekt via ons contactformulier op website www.artoffaithfestival.be zullen bewaard worden ten einde u de service te kunnen verlenen die u van ons verlangt.

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

WPML gebruikt cookies om achter de huidige taal van de gebruiker, de laatst bezochte taal en de taal van gebruikers die zich aangemeld hebben te identificeren. Terwijl u de plugin gebruikt, zal WPML gegevens van de site via de Installer delen. Er zullen geen gegevens van de gebruiker zelf gedeeld worden.

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert. Tijdens het winkelen houden we een register bij van je e-mail en de inhoud van de winkelwagen gedurende maximaal 30 dagen op onze server. Dit record wordt bijgehouden om de inhoud van je winkelwagen opnieuw te bevolken als je van apparaat wisselt of een andere dag moet terugkomen.

Analytics

Uw IP-adres kan geanalyseerd worden via Google Analytics. Verdere persoonlijke informatie wordt hierbij niet verwerkt.

Met wie we je gegevens delen

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  1. het beveiligd opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
  2. het verzorgen van onze website (www.artoffaithfestival.be).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

  1. eventuele verzekeraars, indien u betrokken bent bij de organisatie
  2. betalingsverwerker: Mollie (zie privacyverklaring Mollie: https://www.mollie.com/be/privacy).

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven).

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Hoelang we je gegevens bewaren

HIA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. HIA verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Welke rechten je hebt over je gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Via de gegevens bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via de contactpagina op onze website www.artoffaithfestival.be.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Contactgegevens

Als vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@artoffaithfestival.be of info@he-is-alive.be.

Hoe we je gegevens beschermen

HIA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Dit betreft o.a.:

  1. alle personen die namens HIA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  2. we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  3. wij gebruiken waf (wordfence) op onze website; verdere virusscanning valt onder de verantwoordelijkheid van de hosting;
  4. wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  5. onze bestuursleden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen van de overheid en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid;
  6. aan de bestuursleden en/of medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
  7. bij nieuwe projecten die mogelijk een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.
  8. mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Welke datalekprocedures we geïmplementeerd hebben

De diverse elektronische platformen die gebruikt worden voor het opslaan van gegevens, worden ofwel door hun leverancier (in geval van externe systemen) ofwel door onszelf (in geval van interne systemen) voorzien van de laatste beveiligingsupdates en procedures om ongewenste toegang en misbruik tegen te gaan.

Daarnaast worden ook alle gegevens beveiligd (geëncrypteerd) verstuurd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

HIA kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 


Opgemaakt op 18/11/2021.

Update i.v.m. beveiliging & DLP op 06/11/2023