Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.01. Deze algemene voorwaarden vormen de bepalingen waaronder het mogelijk is om tickets te kopen voor, en deel te nemen aan, het Art of Faith Festival. Enkel na het accepteren van deze algemene voorwaarden is het mogelijk om deel te nemen aan het Art of Faith Festival. Wie niet kan akkoord gaan met deze algemene voorwaarden kan bijgevolg ook niet deelnemen aan het festival.

1.02. Wie tickets koopt voor andere personen bevestigt eveneens dat hij/zij hiervoor bevoegd is en dat alle betrokken partijen zich akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden.

1.03. De deelnemers dienen zich te allen tijde te voegen naar het reglement en de aanwijzingen van de organisatie.

1.04. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel al dan niet veroorzaakt door derden.

1.05. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming geluids- of video-opnamen van de optredens of andere programmaonderdelen te maken. Ook het gebruik van drones zonder voorafgaande toestemming is verboden. Apparatuur kan in beslag genomen worden.

1.06. Alle aanwezige deelnemers aan het festival geven toestemming om gefotografeerd of gefilmd te worden als ‘publiek’ van het festival, zonder betaling. Men gaat ook akkoord dat deze beelden gebruikt worden door de organisatie voor alle mogelijke doelen. Wie deelneemt aan het festival met een minderjarige, geeft ook uitdrukkelijke toestemming in naam van deze minderjarige.

1.07. Bij noodgevallen zijn deelnemers verplicht de instructies de van organisatie op te volgen.

1.08. Bij wangedrag en na waarschuwing van de organisatie, behoudt de organisatie zich het recht de deelnemer van het festivalterrein te verwijderen.  Het toegangsbandje van deze deelnemer zal in beslag worden genomen. Bij grof wangedrag heeft de organisatie het recht dit te doen zonder voorafgaande waarschuwing. De organisatie is in zulks geval nooit tot een terugbetaling van inkomgelden of eet- en drankbonnen verplicht.

1.09. Elke schade aangericht door een deelnemer aan het festival zal op de betrokken persoon verhaald worden.

1.10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de toestand van producten die voorzien of verkocht worden door derde partijen op het festival. Alle klachten of verzoeken hierrond moeten rechtstreeks tot de betrokken derde partij gericht worden.

1.11. Langdurige blootstelling aan luide geluiden kan tot gehoorschade leiden. We raden ten sterkste gehoorbescherming aan. Er kunnen stroboscopische effecten gebruikt kunnen worden op het festival.

1.12. In het licht van een pandemie is het mogelijk dat de organisatie bijkomende voorwaarden moet opleggen aan iedere deelnemer van het festival, om zo te voldoen aan de nationale en lokale richtlijnen of adviezen.

2. Tickets en toegang tot het festival

2.01. De organisatie hanteert verschillende ticketprijzen volgens ticketformule, doelgroep en tijdstip van aankoop. De organisatie behoudt zich het recht om op elk moment nieuwe ticketformules en doelgroepen toe te voegen en het bijhorende tarief aan te passen.

2.02. Toegangstickets worden steeds betaald bij de bestelling. Onbetaalde tickets worden beschouwd als niet-gekochte tickets.

2.03. Iedereen heeft een toegangsticket nodig, ook kinderen (ongeacht hun leeftijd).

2.04. Gekochte tickets worden steeds en enkel verstuurd naar het e-mailadres dat verstrekt werd bij het aankoopproces. Dit om fraude te voorkomen.

2.05. Groepstickets zijn enkel beschikbaar voor al bestaande (jeugd)groepen die samen het festival willen beleven. De persoon die de groepstickets aankoopt wordt beschouwd als de groepsleider, en is de enige persoon waarmee de organisatie zal communiceren over de groep. De groepsleider garandeert ook dat men het mandaat heeft om namens de groep te handelen, en dat elke persoon in de groep akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Groepstickets mogen niet aangeboden of gepromoot worden bij mensen die niet tot de groep behoren. De organisatie behoudt zich het recht om te oordelen of de groep in aanmerking komt voor een groepsticket of niet. Bij het onrechtmatig gebruik van de formules van groepstickets heeft de organisatie het recht om de al gekochte groepstickets te annuleren. Het is niet toegestaan om aan groepsleden een hoger tarief aan te rekenen dan het voor de groep geldende tickettarief.

2.06. Het festivalterrein kan en mag enkel betreden worden door personen met een geldig polsbandje.

2.07. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen aan het festival en/of kamperen als ze vergezeld worden door een verantwoordelijke meerderjarige op het terrein. De organisatie heeft het recht om tijdens het festival op elk moment een bewijs van leeftijd op te vragen. Minderjarigen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke meerderjarige.

2.08. Gereserveerde of gekochte tickets kunnen nooit geannuleerd worden. Terugbetaling van al gekochte tickets is dus nooit mogelijk.

2.09. De organisatie heeft het recht iedereen die geen geldig polsbandje om de arm heeft onmiddellijk van het festivalterrein te verwijderen. Op het festivalterrein zijn de zones die niet toegankelijk zijn voor de deelnemers duidelijk aangeduid. De organisatie behoudt zich het recht om personen die zich onrechtmatig in deze zones bevinden, van het volledige festivalterrein te verwijderen en het polsbandje van de persoon in kwestie in beslag te nemen. De organisatie is in zulks geval nooit tot een terugbetaling van inkomgelden of eet- en drankbonnen verplicht.

2.10. Honden en/of andere dieren zijn niet toegelaten op het festival, met uitzondering van assistentiehonden.

2.11. De organisatie behoudt het recht om personen, bagage of voertuigen te doorzoeken in het kader van de veiligheid. We behouden het recht om alles wat in deze algemene voorwaarden niet toegelaten is in beslag te nemen.

2.12. De organisatie is niet verplicht tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van toegangstickets wanneer het evenement niet of niet volledig kan doorgaan.

2.13. De organisator kan genoodzaakt zijn het programma te wijzigen.  In dat geval blijven toegangstickets geldig en kan men in geen geval aanspraak maken op terugbetaling of omruiling van de toegangstickets.

2.14. Bij verlies van het polsbandje kan onder geen enkel geval een nieuw verkregen worden. Het festivalterrein betreden kan pas na aanschaf van een nieuw ticket bij de kassa’s aan de ingang van het festivalterrein tegen de op dat moment gehanteerde tarieven.

3. Gedragscode

3.01. Het festival is drugsvrij.  Ook overmatig gebruik van alcohol is verboden.

3.02. Elke vorm van antisociaal of gevaarlijk gedrag of gedrag dat overlast berokkent, zal niet getolereerd worden. Crowdsurfen en pogoën of enige andere vorm van dergelijk gedrag is verboden en kan leiden tot uitsluiting uit het festival. Ook wapens, vuurwerk, lasers en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.

3.03. Aanwezigheid van sterke (gedestilleerde) alcoholische dranken is geheel verboden.  Steekproefsgewijs wordt er op het festivalterrein en kampeerterrein gecontroleerd. Eventuele aanwezige drank wordt in beslag genomen.  Als een deelnemer betrapt wordt op het gebruik van drugs of het bezit van wapens zal hij worden overgedragen aan de politie. Bij wangedrag zal men, na een eerste waarschuwing, door de organisatie verwijderd worden van het festivalterrein.  Het toegangsbandje zal in beslag worden genomen, zonder dat de organisatie tot enige terugbetaling verplicht is.

3.04. Roken op het festivalterrein is enkel toegestaan in de hiervoor aangeduide rookzone. In de gebouwen is het absoluut verboden te roken.

3.05. Onder de 16 jaar is zowel roken als het gebruik van alcohol verboden.

3.06. Het is tijdens het festival niet toegestaan passief of actief reclame te maken, zulks ter beoordeling van de organisatie. Reclame plakken op materiaal (zoals toiletten en hekken) en flyeren is dus niet toegestaan.

3.07. Het verkopen of uitdelen van eigen dranken en voedingswaren op het festivalterrein is niet toegelaten. De organisatie behoudt zich het recht deze in beslag te nemen.

3.08. Het gebruik van eender welk voertuig op het festivalterrein is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de organisatie. Dit omvat, maar wordt niet beperkt tot, alle gemotoriseerde voertuigen, (elektrische) fietsen en (elektrische) steps.

3.08. De organisatie hecht groot belang aan de christelijke oecumene tijdens het festival. De eenheid in Christus staat boven de niet-onbelangrijke verschillen tussen de christelijke kerken. In die geest wordt van elke deelnemer een groot respect voor de eigenheid van andere denominaties verwacht. De organisatie behoudt het recht om mensen of organisaties die onvoldoende respect tonen voor deze verscheidenheid van het festival te weren.

4. Kamperen

4.01. Enkel wie een geldig kampeerticket heeft, en dat ook kan aantonen met het nodige polsbandje, mag de camping betreden.

4.02. Kampeerders dienen op zondag de camping netjes te verlaten, uiterlijk om 14u30.

4.03. Er worden enkel slaaptenten toegelaten op de camping. Caravans of motorhomes of daktenten zijn niet toegelaten.

4.04. Gebruik maken van het kampeerterrein geschiedt geheel op eigen risico. Op het kampeerterrein zijn brandgangen aangelegd. Deze moeten te allen tijde vrij zijn (ook van scheerlijnen). Open vuren zijn absoluut verboden. Barbecueën, vuurkorven, potkachels en fakkels zijn dus absoluut niet toegestaan. Ook achteloos weggeworpen peuken kunnen brand veroorzaken. Sigarettenpeuken kunnen enkel achtergelaten worden in de asbakken in de aangeduide rookzone op het festivalterrein.

4.05. Het is verboden om gaten in de grond te graven.

4.06. ’s Avonds moet de rust op het kampeerterrein gerespecteerd worden. Het is niet toegestaan zelf aggregaten en geluidsinstallaties mee te nemen op het kampeerterrein. Bij wangedrag en na waarschuwing van de organisatie, zal de organisatie de deelnemer van het kampeerterrein verwijderen. De organisatie is in zulks geval nooit tot een terugbetaling van inkomgelden of eet- en drankbonnen verplicht.

4.07. Elke kampeerder stelt de tent dusdanig op dat er voldoende ruimte is voor de andere kampeerders.

4.08. Afval kan enkel op de daarvoor voorziene plaatsen worden achtergelaten. Afval dat niet in een vuilniszak past, mag in geen geval achtergelaten worden. Dit wordt beschouwd als sluikstorten en wordt als dusdanig gerapporteerd aan de politiediensten.

4.09. De kampeerders dienen zich te allen tijde te voegen naar het reglement en de aanwijzingen van de organisatie.

4.10. Er is geen stroom beschikbaar op het kampeerterrein (of op het festivalterrein). Beschikbare stroompunten zijn bestemd voor de organisatie en mogen in geen geval gebruikt worden door deelnemers aan het festival.

5. Annulering, wijzigingen en terugbetalingen

5.01. Het festival is onder voorbehoud van de nodige vergunningen. De organisatie heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen, bijvoorbeeld als deze vergunningen dat vereisen. Op de website van het festival staat de enige geldende versie van de Algemene Voorwaarden.

5.02. Het festival kan onder bepaalde omstandigheden geannuleerd of uitgesteld worden. In het geval van een annulering voor andere redenen dan overmacht heeft men de keuze om (1) het ticket om te wisselen voor een ticket voor een later festival of evenement, (2) een terugbetaling aan te vragen, of (3) de ticketprijs te doneren aan de non-profit organisatie achter het festival. Terugbetalingen moeten ten laatste 5 dagen na de oorspronkelijke datum van het festival aangevraagd worden via info@artoffaithfestival.be. Een dergelijke terugbetaling omvat nooit de servicekosten of andere bijkomende kosten. In geval van annulering door overmacht is de organisatie niet tot terugbetaling van tickets verplicht.

5.03. De organisatie kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten) gedwongen zien om het festivalprogramma te wijzigen of aan te passen en om podia van het festival te sluiten. In dat geval blijft het toegangsticket van het festival geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild.

5.04. Bij een annulering zal de organisatie alle mogelijke redelijke stappen zetten om tickethouders zo snel mogelijk hierover te informeren. Echter, het blijft de verantwoordelijkheid van de tickethouder om zich hierover te informeren.

6. Overmacht

6.01. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming bij het uitvoeren van haar verplichtingen wanneer deze tekortkoming veroorzaakt wordt door overmacht. Overmacht omvat, maar wordt niet beperkt tot, stroompannes, internetpannes, stakingen, rellen of burgerlijke onrust, vuur, explosie, overstroming, storm, aardbevingen, verzakkingen, nationale rouw, lockdowns of elke andere nationale of lokale beperkingen opgelegd door een centrale of lokale overheid, terrorisme(dreiging), oorlog(sdreiging), epidemieën of natuurrampen.

 

7. Databescherming

7.01. Onze privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

8. Aansprakelijkheid

8.01. Elke deelnemer of kampeerder op het festival gaat ermee akkoord dat de organisatie niet aansprakelijk kan zijn voor directe of indirecte kosten, aansprakelijkheid of andere verliezen die gelinkt zijn aan het festival.

8.02. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verwonding of andere schade aan een persoon of persoonlijk bezit, ongeacht de omstandigheden; noch op het festival, noch bij annulering van het festival. Tenzij er sprake is van een grove fout of moedwillige fout van de organisatie.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.01. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de collisieregels.

9.02. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in België, met uitsluiting van alle andere rechtbanken. De organisatie behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.