Algemeen  

 1. Deze algemene voorwaarden vormen de bepalingen waaronder het mogelijk is om tickets te kopen voor, en deel te nemen aan, het Art of Faith Festival. Enkel na het accepteren van deze algemene voorwaarden is het mogelijk om deel te nemen aan het Art of Faith Festival. Wie niet kan akkoord gaan met deze algemene voorwaarden kan bijgevolg ook niet deelnemen aan het festival.  
 2. Wie tickets koopt voor andere personen bevestigt eveneens dat hij/zij hiervoor bevoegd is en dat alle betrokken partijen zich akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden.  
 3. De bezoeker dienen zich ten allen tijde te voegen naar het reglement en de aanwijzingen van de organisatie. 
 4. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel al dan niet veroorzaakt door derden.  
 5. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming geluids- of video-opnamen van de optredens of andere programmaonderdelen te maken. Ook het gebruik van drones zonder voorafgaande toestemming is verboden. Apparatuur wordt in beslag genomen. 
 6. Alle aanwezige bezoekers of deelnemers aan het festival geven toestemming om gefotografeerd of gefilmd te worden als ‘publiek’ van het festival, zonder betaling. Men gaat ook akkoord dat deze beelden gebruikt worden door de organisatie voor alle mogelijke doelen. Wie deelneemt aan het festival met een minderjarige, geeft ook uitdrukkelijke toestemming in hun naam.  
 7. Bij noodgevallen zijn bezoekers verplicht de instructies de van organisatie op te volgen. 
 8. Bij wangedrag en na waarschuwing van de organisatie, behoudt de organisatie zich het recht je van het festivalterrein te verwijderen.  Je toegangsbandje zal in beslag worden genomen. Bij grof wangedrag heeft de organisatie het recht dit te doen zonder voorafgaande waarschuwing. De organisatie is in zulks geval nooit tot een terugbetaling van inkomgelden of eet- en drankbonnen verplicht.  
 9. Elke schade aangericht door een bezoeker of deelnemer aan het festival zal op de betrokken persoon verhaald worden.   
 10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de toestand van producten die voorzien of verkocht worden door derde partijen op het festival. Alle klachten of verzoeken hierrond moeten rechtstreeks tot de betrokken derde partij gericht worden. 
 11. Weet dat langdurige blootstelling aan luide geluiden tot gehoorschade kan leiden. We raden ten sterkste gehoorbescherming aan. Wees ook bewust van het feit dat stroboscopen gebruikt kunnen worden op het festival. 
 12. In het licht van de huidige Covid19 pandemie is het mogelijk dat de organisatie bijkomende voorwaarden moet opleggen aan iedere bezoeker of deelnemer van het festival, om zo te voldoen aan de nationale of lokale richtlijnen of adviezen. Deze bijkomende voorwaarden kunnen onder meer een bewijs van vaccinatie of een negatieve covid-test inhouden, als voorwaarde van toegang. In het geval men weigert, of niet in staat is om, te voldoen aan deze bijkomende voorwaarden kan jou de toegang tot het festival ontzegt worden, waarop een terugbetaling van jouw ticket mogelijk is.  

 

Tickets en toegang tot het festival 

 1. De organisatie hanteert verschillende ticketprijzen volgens ticketformule, doelgroep en tijdstip van aankoop. De organisatie behoudt zich het recht om op elk moment nieuwe ticketformules en doelgroepen toe te voegen en het bijhorende tarief aan te passen.  
 2. Toegangstickets worden steeds betaald bij de bestelling. Onbetaalde tickets worden beschouwd als niet-gekochte tickets.  
 3. Iedereen heeft een toegangsticket nodig, ook kinderen (ongeacht hun leeftijd). 
 4. Gekochte tickets worden steeds en enkel verstuurd naar het e-mailadres dat verstrekt werd bij het aankoopproces. Dit om fraude te voorkomen. 
 5. Groepstickets zijn enkel beschikbaar voor echte (jeugd)groepen die samen het festival willen beleven. De persoon die de groepstickets aankoopt wordt beschouwd als de groepsleider, en is de enige persoon waarmee de organisatie zal communiceren over de groep. De groepsleider garandeert ook dat men het mandaat heeft om namens de groep te handelen, en dat elke persoon in de groep akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Groepstickets mogen niet aangeboden of gepromoot worden bij mensen die niet tot de groep behoren. De organisatie behoudt zich het recht om te oordelen of het om een ‘echte groep’ gaat of niet. Bij het onrechtmatig gebruik van de formules van groepstickets heeft de organisatie het recht om de reeds gekochte groepstickets te annuleren. Het is niet toegestaan om aan groepsleden een hoger tarief aan te rekenen dan het voor de groep geldende tickettarief.   
 6. Het festivalterrein kan en mag enkel betreden worden door personen met een geldig polsbandje.  
 7. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen aan het festival en/of kamperen als ze vergezeld worden door een verantwoordelijke meerderjarige op het terrein. De organisatie heeft het recht om tijdens het festival op elk moment een bewijs van leeftijd op te vragen. Weet dat minderjarigen ten allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke meerderjarige vallen.  
 8. Gereserveerde of gekochte tickets kunnen nooit geannuleerd worden. Terugbetaling van reeds gekochte tickets is dus in geen geval mogelijk.  
 9. De organisatie heeft het recht iedereen die geen geldig polsbandje om de arm heeft onmiddellijk van het festivalterrein te verwijderen. Op het festivalterrein zijn de zones die niet toegankelijk zijn voor de bezoekers duidelijk aangeduid. De organisatie behoudt zich het recht om personen die zich onrechtmatig in deze zones bevinden, van het volledige festivalterrein te verwijderen en het polsbandje van de persoon in kwestie in beslag te nemen. De organisatie is in zulks geval nooit tot een terugbetaling van inkomgelden of eet- en drankbonnen verplicht. 
 10. Hou er rekening mee dat honden en/of andere dieren niet toegelaten zijn op het festival, met uitzondering van assistentiehonden.  
 11. De organisatie behoudt het recht om personen, bagage of voertuigen te doorzoeken in het kader van de veiligheid. We behouden het recht om alles wat in deze algemene voorwaarden niet toegelaten is in beslag te nemen.  
 12. De organisatie is niet verplicht tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van toegangstickets wanneer het evenement niet of niet volledig kan doorgaan.  
 13. De organisator kan genoodzaakt zijn het programma te wijzigen.  In dat geval blijven toegangstickets geldig en kan men in geen geval aanspraak maken op terugbetaling of omruiling van de toegangstickets. 
 14. Bij verlies van het polsbandje kan onder geen enkel geval een nieuw verkregen worden. Het festivalterrein betreden kan pas na aanschaf van een nieuw ticket bij de kassa’s aan de ingang van het festivalterrein tegen de op dat moment gehanteerde tarieven. 

 

Gedragscode 

 1. Het festival is drugsvrij.  Ook overmatig gebruik van alcohol is verboden.  
 2. Elke vorm van antisociaal of gevaarlijk gedrag zal niet getolereerd worden. Crowdsurfen en pogoën of enige andere vorm van dergelijk gedrag is verboden. Gebeurt dit toch, dan kan je door de organisatie van het festival verwijderd worden. Ook wapens, vuurwerk, lasers en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.  
 3. Aanwezigheid van sterke (gedestilleerde) alcoholische dranken is geheel verboden.  Steekproefsgewijs wordt er op het festivalterrein en kampeerterrein gecontroleerd. Eventuele aanwezige drank wordt in beslag genomen.  Als je betrapt wordt op het gebruik van drugs of het bezit van wapens zal je worden overgedragen aan de politie. Bij wangedrag en na waarschuwing van de organisatie, zal de organisatie je van het festivalterrein verwijderen.  Je toegangsbandje zal in beslag worden genomen, zonder dat de organisatie tot enige terugbetaling verplicht is. 
 4. In de gebouwen is het absoluut verboden te roken.   
 5. Onder de 16 jaar is zowel roken als het gebruik van alcohol verboden. 
 6. Het is niet toegestaan passief of actief reclame te maken, zulks ter beoordeling van de organisatie. Reclame plakken op materiaal (zoals toiletten en hekken) en flyeren is dus niet toegestaan.  
 7. Het verkopen of uitdelen van eigen dranken en voedingswaren op het festivalterrein is niet toegelaten. De organisatie behoudt zich het recht deze in beslag te nemen.   
 8. Tijdens het festival staat christelijke oecumene centraal. Hieronder verstaan we een ‘eenheid in verscheidenheid’: de verschillen tussen de christelijke kerken zijn niet onbelangrijk, maar de eenheid in Christus staat daar boven. We zijn geroepen tot eenheid. Elke bezoeker of deelnemer aan het festival wordt verwacht zijn of haar eigenheid te bewaren, en tegelijk ook een groot respect te tonen voor de andere christelijke denominaties. De organisatie behoudt het recht om mensen of organisaties die onvoldoende respect tonen voor deze verscheidenheid van het festival te weren.  

 

Kamperen 

 1. Het kampeerterrein zal geopend zijn van vrijdag 14u00 tot zondag 14u30 
 2. Kampeerders dienen op zondag de camping netjes te verlaten, uiterlijk om 14u30. 
 3. Er worden enkel tenten toegelaten op de camping. Caravans of motorhomes zijn niet toegelaten. 
 4. Gebruik maken van het kampeerterrein geschiedt geheel op eigen risico. Op het kampeerterrein zijn brandgangen aangelegd. Houd dezen te allen tijde vrij! (ook geen scheerlijnen plaatsen) Open vuren zijn absoluut verboden. Barbecueën, vuurkorven, potkachels en fakkels zijn dus absoluut niet toegestaan. Denk ook aan het achteloos wegwerpen van je sigarettenpeuk. Er is zomaar brand!! Het is tevens verboden om gaten in de grond te graven.  
 5. Wees ’s avonds rustig op het campingterrein. Er zijn mensen die vroeger naar bed gaan dan jij. Het is niet toegestaan zelf aggregaten en geluidsinstallaties mee te nemen op het kampeerterrein. Bij wangedrag en na waarschuwing van de organisatie, zal de organisatie je van het kampeerterrein verwijderen. De organisatie is in zulks geval nooit tot een terugbetaling van inkomgelden of eet- en drankbonnen verplicht. 
 6. Ga sociaal om met de kampeerruimte die er is. Iedereen wil graag een kampeerplekje en de ruimte is beperkt!   
 7. Ruim je eigen rommel op. Klein afval kan achtergelaten worden op de daarvoor voorziene plaatsen. Groter afval (alles wat niet in een normale vuilniszak kan) mag in geen geval achtergelaten worden op het festivalterrein. Het achterlaten van groter afval zal altijd beschouwd worden als sluikstorten en zal bijgevolg ook zo gerapporteerd worden aan de politiediensten.  
 8. De kampeerders dienen zich ten allen tijde te voegen naar het reglement en de aanwijzingen van de organisatie. 
 9. Er is geen stroom beschikbaar op de camping (of op het festivalterrein). Beschikbare stroompunten zijn bestemd voor de organisatie en mogen in geen geval gebruikt worden door deelnemers aan het festival.  

 

Annulering, wijzigingen en terugbetalingen 

 1. Het festival is onder voorbehoud van de nodige vergunningen. Onder invloed van deze vergunningen heeft de organisatie het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. In dat geval wordt dit via de website van het festival aangekondigd.  
 2. Het festival kan onder bepaalde omstandigheden geannuleerd of uitgesteld worden. In het geval van een annulering omwille van Covid19 beperkingen die de organisatie van het festival onmogelijk maken, heeft men de keuze om (1) het ticket om te wisselen voor een ticket voor een later festival of evenement, (2) een terugbetaling aan te vragen, of (3) de ticketprijs te doneren aan de non-profit organisatie achter het festival. Terugbetalingen moeten ten laatste 5 dagen na de oorspronkelijke datum van het festival aangevraagd worden via info@artoffaithfestival. Weet dat een dergelijke terugbetaling nooit de servicekosten of andere bijkomende kosten omvat. In geval van annulering door overmacht is de organisatie niet tot terugbetaling van tickets verplicht. 
 3. De organisatie kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten) gedwongen zien om het festivalprogramma te wijzigen of aan te passen en om podia van het festival te sluiten. In dat geval blijft het toegangsticket van het festival geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild. 
 4. Bij een annulering zal de organisatie alle mogelijke redelijke stappen zetten om tickethouders zo snel mogelijk hierover te informeren. Echter, het blijft de verantwoordelijkheid van de tickethouder om zich hierover te informeren.  
 5. Wie in de onmogelijkheid is om deel te nemen aan het festival omwille van Covid19 (hetzij door een positieve test, hetzij omwille van een verplichte quarantaine) kan een terugbetaling van het ticket bekomen. De organisatie behoudt hierbij het recht om hiervan een bewijs op te vragen, als voorwaarde om een terugbetaling te bekomen. 

 

Overmacht 

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming bij het uitvoeren van onze verplichtingen wanneer deze tekortkoming veroorzaakt wordt door overmacht. Overmacht omvat, maar wordt niet beperkt tot, stroompannes, internetpannes, stakingen, rellen of burgerlijke onrust, vuur, explosie, overstroming, storm, aardbevingen, verzakkingen, nationale rouw, lockdowns of elke andere nationale of lokale beperkingen opgelegd door een centrale of lokale overheid, terrorisme(dreiging), oorlog(sdreiging), epidemieën of natuurrampen. 

 

Databescherming 

 1. Onze privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. 

 

Aansprakelijkheid 

 1. Als deelnemer, bezoeker of kampeerder op het festival ga je ermee akkoord dat de organisatie niet aansprakelijk kan zijn voor directe of indirecte kosten, aansprakelijkheid of andere verliezen die gelinkt zijn aan het festival. 
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verwonding of andere schade aan een persoon (jezelf inbegrepen) of persoonlijk bezit, ongeacht de omstandigheden; noch op het festival, noch bij annulering van het festival. Tenzij er sprake is van een grove fout of moedwillige fout van de organisatie. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 1. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de collisieregels. 
 2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in België, met uitsluiting van alle andere rechtbanken. De organisatie behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.